2D Struganje / Kompleksno Struganje

NASE USLUGE - 2D STRUGANJE

2.5 D Glodanje / Višeosno Glodanje

NASE USLUGE - 2.5 D GLODANJE

Ravno i Okruglo Brušenje

NASE USLUGE - RAVNO BRUSENJE

Asortiman Usluga podržan kroz ON-LINE COMPONENT PROVIDING Portal

ASORTIMAN USLUGA koji pokrivamo putem ON-LINE COMPONENT PROVIDING PORTALA obuhvata CNC mehaničku obradu MAŠINSKI OBRAĐENIH DIJELOVA  I SKLOPOVA primjenom tehnologija  :

 • CNC Struganja
 • CNC Glodanja
 • CNC Brušenja

sa mogućnošću primjene naknadnih procesa TRETIRANJA POVRŠINA u vidu :

 • Termičke Obrade
 • Površinske Zaštite

Tržišna Usmjerenost i Serijnost

Našu ON-LINE MREŽU  sačinjava ŠIROK SPEKTAR dobavljača koji posjeduju bogata  iskustva u različitim sferama proizvodnog dijelovanja kako pri OBRADI REZANJEM , TERMIČKOJ OBRADI  , tako i POVRŠINSKOM OBRADOM.

Naša mreža dobavljača okuplja proizvođače koji dolaze iz RAZLIČITIH SFERA proizvodnog djelovanja :

 • proizvodnja dijelova mašina i uređaja
 • proizvodnja dijelova pumpi i kompresora
 • sastavni dijelovi automatiziranih mašina i uređaja
 • proizvodnja dijelova hidrauličkih i pneumatskih uređaja
 • proizvodnja dijelova za transportne i manipulacione sisteme.
 • proizvodnja dijelova mašina za pakovanje i vakumiranje
 • proizvodnja dijelova armatura

Posredstvom naše mreže dobavljača osiguravamo primjenu svih vrsta standardnih materijala po ISO I DIN klasifikaciji ; a fokusirani smo kao partner koji svojim kupcima stoji na usluzi na polju OBEZBJEĐENJA  DIJELOVA I PROJEKATA koji se TROŠKOVNO I RENTABILNO ne mogu proizvesti na prostoru EU.

ODSIJECANJE OKRUGLIH I PLOČASTIH MATERIJALA

Odsijecanje

Kroz zastupljenu proizvodnu opremu naše mrežu dobavljača pokrivamo odsijecanje svih vrsta materijala koji se standardno upotrebljavaju za izradu dijelova i komponenti ; i to :

– šipkastog materijala  Ø650
– pločastog materijala  1000 mm x 650 mm x 450 mm

STRUGANJE DIJELOVA JEDNOSTAVNOG GEOMETRIJSKOG OBLIKA

2D Struganje / X-Z /

STRUGANJE X-Z

Klasično struganje u kordinatnom X-Z sistemu  pokrivamo do prečnika  Ø650 mm sa vrlo dobrom DIMENZIONALNOM STABILNOŠĆU , te sa mogućnošću postizanja vrlo visokih zahtjeva po pitanju KVALITETA OBRAĐENE POVRŠINE.

STRUGANJE DUGIH OBRADNIH PREDMETA

Struganje dugih obradnih predmeta (komponenti) osiguravamo uz primjenu opreme sa sistemom za oslanjanje i podupiranje .
Primjenom oslanjanja preko sistema šiljaka možemo osigurati struganje radnih predmeta (komponenti) prečnika do  Ø250 mm i radne dužine 800 mm

STRUGANJE DIJELOVA SLOŽENOG GEOMETRIJSKOG OBLIKA

Struganje sa Pogonjenim Alatima / X-Z-C /

Struganje  SLOŽENIJIH  i KOMPLEKSNIJIH  komponenti koji sadrže elemente glodanja ; osiguravamo  primjenom proizvodne opreme  sa  pogonjenim alatima .
Sa navedenom opremom u mogućnosti smo osigurati obradu  SLOŽENIJIH PROIZVODA  uz mogućnost  sinhronizacije  proizvodnih operacija struganja i  glodanja , koje osiguravaju redukciju proizvodnih zahvata i operacija .

Sa navedenom proizvodnom opremom pokrivamo izradu  DIJELOVA prečnika do Ø400 mm i dužine 550 mm

STRUGANJE DIJELOVA KOMPLEKSNOG OBLIKA

Komleksno Struganje / X-Z-C-B /

INTEGRISANO STRUGANJE SA VIŠE NOSAČA ALATA

Mašinsku obradu proizvoda koju su karakteristični po tome što je za obradu potrebno skidanje veće količine materijala , pokrivamo primjenom proizvodne opreme koja ima mogućnost obrade sa
istovremenim djelovanjem više nosača alata . Na takav način reduciramo vrijeme izrade , URAVNOTEŽUJEMO vrijeme trajanja proizvodnih operacija i OPTIMIZIRAMO  troškove proizvodnje .

Ovakav proces je do prečnika Ø65 mm  potpomognut automatskim dodavačima materijala , što omogućava automatizaciju kompletnog proizvodnog procesa.

INTEGRISANO STRUGANJE SA VIŠE RADNIH VRETENA

Za izradu složenih strugarskih dijelova u visokoserijskoj proizvodnji , koristimo opremu sa više RADNIH VRETENA (SUPORTA)  i integrisanim dodavačima materijala . Sa nevedenom opremom osiguravamo mogućnost rada sa AUTOMATSKIM TRANSFEROM obradnog predmeta između vretena , te smo u mogućnosti podržati izradu složenih mašinskih dijelova pri srednjo i visoko-serijskoj proizvodnji u uslovima rada POTPUNE AUTOMATIZACIJE PROIZVODNOG PROCESA.

STRUGANJE MALIH DIJELOVA U VISOKIM SERIJAMA

Struganje Dijelova Malih Dimenzija

Našu mrežu sačinjavaju dobavljači koji su KVALIFIKOVANI za izradu mašinskih dijelova malih dimenzija u serijskoj i visoko – serijskoj proizvodnji. Primjenom brze i fleksibilne opreme osigurava se konkurentnost za prihvatanje projekata vrlo visokog stepena serijnosti.

Sa druge strane , naši dobavljači imaju vrlo visoko  iskustvo pri proizvodnji sitnih dijelova uz primjenu specijalno dizajniranih reznih alata , što im omogućava postizanje optimalnog  VREMENA  IZRADE , te redukciju proizvodnog vremena  i postizanja OPTIMALNE cijene izrade proizvoda.

Sa navedenom opremom u mogućnosti smo da osiguramo mašinski obrađene dijelove od lakih materijala (Bakar , Mesing , Aluminijum) ; pa do čelika za automate sa prečnicima od Ø3 – Ø32 mm i ukupne dužine do 120 mm

GLODANJE DIJELOVA JEDNOSTAVNIJEG GEOMETRIJSKOG OBLIKA

2.5 D Glodanje

Za poslove MEHANIČKE OBRADE u domenu 2.5 D glodanja na raspolaganju je oprema ; sa mogućnošću obrade dimenzija 1150 mm x 450 mm x 350 mm.
Sa navedenom opremom  osiguravamo  visoke zahtjeve u pogledu kvaliteta nad obrađenom površinom , tačnošću dimenzija i  kompleksnosti obrade.

GLODANJE DIJELOVA SLOŽENIJEG GEOMETRIJSKOG OBLIKA

5D Glodanje

GLODANJE SA OBRTNIM STOLOM (3 + 1 OSA)

Izradu proizvoda kod kojih postoje strogi zahtjevi u pogledu ostvarivanja međusobne zavisnosti tolerancija OBLIKA I POLOŽAJA osiguravamo primjenom proizvodne opreme sa obrtnim stolom (četvrtom dodatnom osom) .

GLODANJE SA OBRTNIM STOLOM (3 + 2 OSA)

Izradu proizvoda izuzetno visoke kompleksnosti po pitanju složenosti proizvodnih zahtjeva (obrada pod uglovima i međupoložajima radnih osa ) osiguravamo primjenom proizvodne opreme sa obrtnim stolom koji osigurava dvije dodatne ose . U takvim uslovima osiguravamo vrlo visok stepen ponovljivosti proizvodnog procesa.

CNC BRUŠENJE JEDNOSTAVNOG I SLOŽENOG OBLIKA

CNC Okruglo i Ravno Brušenje

RAVNO  BRUŠENJE

Sa proizvodnom opremom za ravno brušenje u mogućnosti smo osigurati brušenje proizvoda maksimalnih dimenzija 650 mm x 350 mm x 250 mm.

OKRUGLO BRUŠENJE

Sa proizvodnom opremom za okruglo brusenje u mogućnosti smo osigurati unutarnje i vanjsko brušenje površina do srednje površinske složenosti , maksimalnih dimenzija  Ø250 mm x 500 mm.

TERMIČKA OBRADA I POVRŠINSKA ZAŠTITA

TERMIČKA Obrada i Površinska Zaštita

TERMIČKA OBRADA

Pored mehaničke obrade , u mogućnosti smo osigurati izradu proizvoda koji zahtijevaju naknadnu termičku ili
termohemijsku obradu , kao što je :

 • Vakumsko Kaljenje
 • Plazma Nitriranje
 • Indukciono Kaljenje
 • Karbonitriranje

Kao i postupke POVRŠINSKE ZAŠTITE :

 • Hladno Cinčanje
 • Toplo Cinčanje
 • Bruniranje
 • Fosfatiranje
 • Tvrdo Kromiranje
 • Nikovanje
 • Dekorativno Kromiranje
 • Mesingovanje

TRANSPORT I ISPORUKA PROIZVODA

TRANSPORT Gotovih Proizvoda

Isporuku proizvoda na područje zemalja zapadne Evrope osiguravamo vlastitim KOMBI transportom nosivosti do 4.500 kg ; koji dodatno koristimo za preuzimanje repromaterijala , poluproizvoda , ambalaže i komponenti.

Vlastitim transportom osiguravamo neophodnu fleksibilnost po pitanju termina dobave naručenih dijelova od strane poslovnih klijenata i uravnotežujemo dobavne rokove ; što nam osigurava da u roku od   48 – 72 sata osiguravamo transport naših proizvoda u zemlje zapadne Evrope.

Za veće transportne mase (iznad 5 tona) , gabaritne transporte koji zahtijevaju veliki volumen ; kao i redovne transporte koristimo usluge međunarodnih Špediterskih kuća i lokalnih transportnih firmi