OPŠTI PRODAJNI USLOVI “INNO-Tech Solutions e.K”

Opšti prodajni uslovi definišu obligacione odnose između firme INNO-Tech Solutions e.K kao proizvođača , i
kupaca  INNO-Tech Solutions proizvoda i Usluga.
Ovi Prodajni uslovi važe za sve odnose između proizvođača i kupca , izuzev u slučaju ako se proizvođač
i kupac ne dogovore drugačije za pojedine slučajeve i okolnosti ; koje trebaju biti iskazane u zaključenom
poslovnom ugovoru.

OPŠTE ODREDBE

Prodaja Proizvoda i usluga se vrši isključivo u skladu sa OPŠTIM PRODAJNIM USLOVIMA.  Kupovni uslovi naših
kupaca su sa tim isključeni i ne prihvataju se ni u kom slučaju ako uprava INNO-Tech Solutions e.K to izričito
ne potvrdi , ili verifikuje potpisivanjem poslovnog ugovora. Sva moguća odstupanja od OPŠTIH PRODAJNIH USLOVA
moraju uvijek biti pisano potvrđena od strane INNO-Tech Solutions e.K  i uredno dostavljena kupcu / dobavljacu.

OPŠTI PRODAJNI USLOVI su sastavni dio : predračuna , računa , ponude i ugovora. Sve primljene narudžbe moraju
biti dostavljene u pismenom ili elektronskom obliku , ili direktno sa WEB ONLINE  SHOP-a naše internet alikacije na
koju se kupac uredno prijavljuje , te se verifikuje njegova prijava.
Narudžba postaje važeća tek sa našom pismenom ili elektronskom potvrdom narudžbe , i slanjem obrasca koji dokazuje

da je narudžba potvrđena i unešena-provedena u informacioni sistem.
U slučaju da kupac otkaže narudžbu , a narudžba se odnosi isključivo na proizvodnju proizvoda koja je striktno
prilagođena kupcu , kupac je dužan platiti sve troškove koji su nastali sa tom narudžbom , do dana otkazivanja
narudžbe.

 

ROKOVI ISPORUKE

Rok Isporuke narucenih proizvoda je definisan po osnovu ponude po kojoj su proizvodi ponuženi , te po osnovu poslate

potvrde Narudzbe prema kupcu .

Rokovi isporuke su u osnovi orijentacioni i nisu obavezujući osim ako nije pismeno drugačije potvrđeno .
Rok isporuke počinje teći sa danom potvrde Narudžbe i ističe sa danom dostave proizvoda ili obavljene
usluge kupcu.

Rok isporuke specijalnih proizvoda koji su uslovno prilagođeni zahtjevima i potrebama kupca je definisan
Ponudbenim dokumentom prema kupcu , a počinje teći od trenutka dostavljanja potvrde narudžbe prema kupcu po
osnovu primljene pismene narudžbe od strane kupca.

Rokovi isporuke se mogu proporcionalno produžiti u slučaju nepredviđenih prepreka koji nisu uzrokovane
voljom INNO-Tech Solutions e.K ,te su takve prirode da su imale značajan uticaj na ispunjenje obaveza. O početku i
kraju nastanka prepreka osoblje INNO-Tech Solutions e.K je dužno odmah obavijestiti kupca , te sukladno problemu :

–  usaglasiti se o novom terminu dostave (uz pismenu ili elektronsku saglasnost kupca) , ili
–  otkazati narudžbu kupca

Na osnovu takvih prepreka i pravovremenog informisanja kupca ; kupac ne može uložiti zahtjev za naknadu štete
nastale zbog prekoračenja roka isporuke.
————————————————————————————————————

U slučaju da kupac nije sposoban preuzeti robu (proizvode) ili uslugu u okviru dogovorenog roka isporuke ,
INNO-Tech Solutions e.K uzima pravo da izda račun za vrijednost naručenih proizvoda ili usluge. Istovremeno je

dozvoljeno  obračunati troškove transporta , manipulacije i skladištenja robe , te izdati račun za iste.

Odgovornost za proizvode prelazi na kupca sa danom preuzimanja pošiljke od strane prevoznika . U slučaju kada
kupac preuzima robu (paket) vlastitim ili naručenim transportom , INNO-Tech Solutions e.K ne prihvata odgovornost

za  gubljenje paketa ili štetu nastalu usljed transporta istog.

 

PRODAJNE CIJENE

Cijene Proizvoda ili usluga su određene poslatim ponudama  i obavještenjem o dozvoljenom rabatu koji se dostavlja
kupcu , ako se radi o standardnim proizvodima ili uslugama . Ukoliko se radi o specijalnim proizvodima ili uslugama ,
cijene se određuju individualnom ponudom , i u pisanom formatu dostavljanjem kupcu. Kupac Narudžbom Proizvoda
prihvata ponuđene cijene.

Paritet isporuke je određen prema važećem cjenovniku prevoznika , ili u skladu sa invidulanim dogovorom ili pisanim
ugovorom. U prodajnim (ponuđenim) cijenama nije obračunat porez na dodanu vrijednost (PDV)

 

 

 

USLOVI PLAĆANJA

INNO-Tech Solutions e.K se obavezuje izdati račun i proslijediti kupcu uz isporučenu robu ili uslugu (Izuzetak može

biti u slučaju dogovora kada se proizvod ili usluga prvenstveno mora testirati u radnim uslovima ; kada se kupcu roba
isporučuje samo uz otpremnicu koju je kupac pri prijemu robe obavezan potpisati , protokolisati ; te primjerak
vratiti u INNO-Tech Solutions e.K).

Izdati račun treba biti plativ u dogovorenom roku i na način kakav je bio dogovoren kod sklapanja ugovora ,
odnosno potvrđen kod prijema narudžbe

Kao datum plaćanja se smatra datum kada novac legne na transakcijski račun INNO-Tech Solutions e.K otvoren kod
poslovne banke.

Minimalan iznos računa za kupce na tržištu RBiH BEZ PDV-a je 10KM , dok je za INO kupce taj iznos 2000 Eur pri
kojem INNO-Tech Solutions e.K  preuzima sve troškove prevoza robe do lokacije kupca (Špediterski Troškovi +

Transport robe+ Troškovi izvoznog carinjenja) ; izuzev troška uvoznog carinjenja koji snosi kupac.
Za slučaj da je vrijednost robe manja od 2000 Eur , kupcu se dodatno zaračunava transport u ponudbenoj vrijednosti.

U slučaju da kupac ne plati račun pravovremeno , INNO-Tech Solutions e.K preuzima obavezu zaračunavanja regularne

zakonske kamate koja je proporcionalna visini iznosa robe i vremena kašnjenja plaćanja. U slučaju neuspješnog dogovora

o poravnanju potraživanja , uz prethodnu pismenu opomenu ćemo dugovanje potraživati sudskom tužbom.

 

VLASNIŠTVO

Zadržavamo pravo vlasništva nad isporučenim proizvodima do cjelokupnog poravnanja računa tj. uključeno sa uporednim
potraživanjima ,eventualnim kamatama i troškovima. Tek kada je potraživanje iz realizovane isporuke proizvoda ili
usluga u celini podmireno, vlasništvo prelazi na kupca.
Kupac je za vreme do podmirenja računa dužan postupati sa robom kao korektan gospodar. Kada kupac ne plaća
robu u dogovorenom roku, nije dozvoljeno je zbog zadržavanja prava vlasništva do potpunog plaćanja prodati
drugome kupcu. Zadržavamo pravo na vlasništvo svih priloga u ponudama npr. skice, nacrti itd. Svaka dokumentacija
koju pošaljemo kupcu se bez pismene dozvole ne smije predati trećoj osobi.

 

REKLAMACIJE

KVANTITATIVNE REKLAMACIJE

Kupac se obavezuje izvršiti količinski i kvalitativni prijem robe najkasnije u roku od 3-5 dana po prijemu robe
od Prevoznika , ili direktne dostave od strane Project Solutions-a. Sve neskladnosti po pitanju isporučenih količina
i primijećenih anomalija na proizvodima , kupac je dužan prijaviti u roku od 3-5 dana.
Ukoliko je kupac angažovao transportnu kuću za prevoz pošiljke , kupac je dužan štetu koja je nastala kod
transporta (polomljeni roizvodi , oštećenja) reklamirati kod prevoznika i dobiti njegovu potvrdu . Kupac se
istovremeno obavezuje upismenom obliku štetu koja je nastala u toku transporta javiti Project Solutions-u.

 

KVALITATIVNE REKLAMACIJE

INNO-Tech Solutions e.K u potpunosti stoji iza kvaliteta svog “Proizvodnog” i to samo u slučaju ako se proizvodi

(ili usluga) eksploatiraju u skladu sa preporučenim obradnim režimima , i sa Ispravnim elementima Proizvodnog Procesa.
Kvalitativne reklamacije se rješavaju na način da nakon prijave reklamacije od strane kupca ; najkasnije u roku
od 7 dana se usklađuje termin i posjećuje kupac od strane Tehničkog kadra INNO-Tech Solutions e.K, te sagledavaju
svi elementi proizvodnog procesa pri kome je reklamacija nastala. Obaveza kupca je da ako je ikako moguće
pripremi sve elemente koji su potrebni da se sagleda proces u kojem je nastala reklamacija.
Nakon sprovedene analize u toku eksploatacije proizvoda i pokušaja da se na licu mjesta daju preporuke i
pronađe adekhvatno rješenje za konkretan kupčev problem , pravi se reklamacioni zapisnik od strane
INNO-Tech Solutions e.K

Reklamacioni zapisnik , sa zaključkom se dostavlja kupcu u elektronskom obliku najkasnije u roku od
3-5 dana , nakon sprovedene analize procesa.

Za slučaj priznavanja reklamacije od strane INNO-Tech Solutions e.K -a po osnovu sprovedene analize i zaključka
reklamacionog zapisnika , obaveze po osnovu reklamacije se sa kupcem sprovode na 2 moguća načina :

– Izrada Novih Proizvoda (u istom roku kako je usaglašeno prvobitnom isporukom)
– Izdavanje Knjižne Obavijesti u dogovorenom iznosu reklamacije , te računovodstveno porabnanje

Do uspešnog rešenja reklamacije kupac je dužan zadržati proizvode i sa njima postupati kao dobar gospodar,
u suprotnom slučaju odgovara za nastalu štetu.

 

RJEŠAVANJE SPOROVA

Sve sporove i neskladnosti sa kupcem uvijek nastojimo rješavati sporazumno po osnovu korektnih poslovnih
odnosa.Ukoliko to ne bude moguće za rješavanje sporova nadležan je stvarno nadležni Sud.